Obavijest o upisu

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAčŒKA ŽUPANIJA
GRAD ZAPREŠIĆ
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Zaprešić, Nova ulica 10

OBAVIJEST O UPISU DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI U PROGRAME PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

ZA PEDAGOŠKU GODINU 2017./2018. NA PODRUČJU GRADA ZAPREŠIĆA I OPĆINA: BRDOVEC I DUBRAVICA

Pozivaju se roditelji ili staratelji djece rane i predškolske dobi, koja nisu uključena u programe predškolskog odgoja i obrazovanja, da se prijave radi upisa u dječje vrtiće najbliže mjestu stanovanja.

I.

Zahtjevi za upis podnose se dječjim vrtićima Maslačak u ul. Hrvatske mladeži 4 i Vrtuljak u ul. Mokrička 59, od 02. do 12. svibnja 2017. godine i to za ostvarivanje sljedećih programa:

1. REDOVITI 10 SATNI PROGRAM
- za djecu od navršenih 12 mjeseci života na dan 31.08.2017.g. do polaska u osnovnu školu

2. OBVEZNI PROGRAM PREDŠKOLE (tzv. MALA ŠKOLA)
- za djecu rođenu 2011. i do 31. ožujka 2012. godine, koja nisu polaznici redovitog programa dječjeg vrtića, u godini dana prije polaska u osnovnu školu

- dvije godine prije polaska u osnovnu školu za djecu s teškoćama u razvoju, za djecu pripadnike romske nacionalne manjine i djecu kojoj hrvatski jezik nije materinski jezik, a čiji roditelji žele dijete upisati u prvi razred osnovne škole po propisima kojima se uređuje odgoj i obrazovanje u osnovnoj školi

3. POSEBNI 10 SATNI PROGRAM KATOLIčŒKOG VJERSKOG ODGOJA
- za djecu od navršene 3 godine života do polaska u osnovnu školu

Program katoličkog vjerskog odgoja organizirat će se pod uvjetom da se prijavi dovoljan broj djece na određenom području, a u skladu s raspoloživim kapacitetom dječjih vrtića.

II.

ZA UPIS DJETETA U PROGRAME DJEčJEG VRTIĆA IZ čŒLANKA I. OVE OBAVIJESTI RODITELJ PREDAJE SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:

 

 1. popunjeni i potpisani zahtjev za upis (obrazac dostupan u dječjem vrtiću, na web stranici Grada Zaprešića www.zapresic.hr i dječjeg vrtića),
 2. presliku izvatka iz matične knjige rođenih ili rodnog lista ili ovjerene potvrde s podacima o rođenju djeteta,
 3. presliku uvjerenja (MUP-a) o prebivalištu djeteta, ne starijeg od 6 mjeseci ili presliku osobne iskaznice djeteta (obostranu),
 4. preslike osobnih iskaznica (obostrane) ili uvjerenja o prebivalištu (ne starijeg od 6 mjeseci) oba roditelja / samohranog roditelja,
 5. elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a o radno-pravnom statusu oba roditelja / samohranog roditelja (samo za redoviti i posebni 10-satni program),
 6. mišljenje ili rješenje prvostupanjskog tijela vještačenja o postojanju teškoće u razvoju djeteta (prema Zakonu o jedinstvenom tijelu vještačenja - NN br. 85/14 i 95/15) ili rješenje HZZO-a za dopust roditelja/staratelja radi njege djeteta,
 7. preslike ostalih dokumenata kojima se dokazuje neka od prednosti pri upisu (samo za redoviti i posebni 10-satni program).

Uz preslike dokumenata potrebno je dostaviti i njihove originale na uvid.

 

Za ostvarivanje prednosti pri upisu djece u redoviti i posebni 10-satni program dječjeg vrtića utvrđen je sljedeći redoslijed prioriteta:

 1. djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata,
 2. djeca zaposlenih roditelja,
 3. djeca u godini prije polaska u osnovnu školu,
 4. djeca s teškoćama u razvoju, ako postoje uvjeti za njihovu integraciju u redovite programe,
 5. djeca samohranih roditelja,
 6. djeca iz obitelji s troje ili više djece,
 7. djeca u udomiteljskim obiteljima,
 8. djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu.

Prema gore navedenim kriterijima (potrebno dokumentirati) prednost pri upisu djece u sve programe, osim predškole, imaju:

- za objekte u Gradu Zaprešiću djeca s prebivalištem u Gradu Zaprešiću, ako oba roditelja / samohrani roditelj imaju prebivalište u Gradu Zaprešiću,

- za područne objekte izvan Grada Zaprešića djeca s prebivalištem u općini u kojoj se objekt nalazi, ako oba roditelja / samohrani roditelj imaju prebivalište u toj istoj općini.

 

Nakon upisa svih zainteresiranih s područja jedinice lokalne samouprave u kojoj se objekt nalazi, po istim se kriterijima upisuju djeca iz ostalih općina i gradova do popune kapaciteta vrtića. Pri tome prednost imaju djeca s prebivalištem na području Grada Zaprešića i općina: Brdovec i Dubravica.

 

Rezultati upisa djece u pojedine programe biti će objavljeni na oglasnim pločama dječjih vrtića do 1. lipnja 2017. godine.

Roditelj ili staratelj nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu upravnom vijeću dječjeg vrtića u roku od 15 dana od oglašavanja rezultata.

Djeca upisana slijedom obavijesti primaju se u postojeće objekte dječjih vrtića početkom pedagoške godine (1. rujna 2017. god.). Upisi će se obavljati i tijekom godine u slučaju nedovoljne popunjenosti kapaciteta ili naknadnih ispisa.

Prije uključivanja djeteta u odgojnu skupinu roditelj je obvezan dostaviti dječjem vrtiću potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta.

Sudjelovanje roditelja u ukupnoj cijeni pojedinih programa utvrđuje se sukladno odlukama jedinica lokalne samouprave.

 

KLASA: 601-01/17-01/
URBROJ: 238-33-05/01-17-1
Zaprešić, 14. travnja 2017.

Pročelnica Upravnog odjela
za društvene djelatnosti:
Sandra Sabol Valenčak, dipl.oec.

 

Skini obavijest o upisu 2017./2018.