PROGRAMI DJEČJEG VRTIĆA VRTULJAK

Dječji vrtić Vrtuljak zamišljamo kao mjesto zadovoljavanja potreba i prava djeteta, mjesto sigurnosti i ugode, ljubavi, povjerenja, obiteljske atmosfere, drugi dom, mjesto slobode izbora, samoaktivnosti djeteta i raznovrsnih poticaja njegovog cjelovitog razvoja: tjelesnog i psihofizičkog, socioemocionalnog i razvoja ličnosti spoznajnog govora, komunikacije, izražavanja i stvaranja...
S tom vizijom pristupamo osmišljavanju i ostvarivanju cjelokupnog odgojno -obrazovnog konteksta - razvojno primjerenog planiranja, individualizacije u skladu s posebnostima pojedinog djeteta, organizacije prostora, izbora sredstava i aktivnosti, interakcije između djece i odraslih i djece s vršnjacima, primjene suvremenih odgojnih postupaka, praćenja napretka djeteta, suradnje s obiteljima, povezivanja vrtića s okolinom i timskog rada svih djelatnika.

Cilj tako postavljenog konteksta je omogućavanje samopotvrđivanja djeteta na zdrav, prihvatljiv i nerizičan način kroz raznovrsne programske aktivnosti.

Našim korisnicima nudimo sljedeće programe:

  • redoviti 10 - satni program za djecu od 1 do 7 godina života
  • katolički vjerski odgoj za djecu od 3 do 7 godina života
  • Program ranog učenja engleskog jezika za djecu od 3 do polaska u osnovnu školu
  • program predškole za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu

Ovi programi temeljeni su na zakonskim dokumentima (npr. Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (1997.), Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece (1991.), Nacionalni program odgoja i obrazovanja za ljudska prava (1999. itd)., Kurikulumu i Godišnjem planu i programu Dječjeg vrtića Vrtuljak, važećim znanstvenim spoznajama, pozitivnim iskustvima iz napredne odgojne prakse, preporučenim modelima i smjernicama te na samovrednovanju vlastite odgojne prakse.

 

REDOVITI 10- SATNI PROGRAM - za djecu od 1 do 7 godina života
U okviru redovitog 10 - satnog programa integrirano se ostvaruju razlišti programi i projekti - ovisno o dobi djece ( npr. sigurnosno-zaštitni i preventivni, odgojno- zdravstveni, odgoj i obrazovanje za prava djeteta, humane vrijednosti itd.).

Važne zadaće u radu s djecom u dobi od navršene 1 do 7 godina života usmjerene su na poticanje razvoja sljedećih sposobnosti, vještina, znanja i osobina:
- pokreta za održavanje ravnoteže, kretanja ( puzanje, penjanje, hodanje, trčanje, poskakivanje i skakanje, penjanje...), baratanja predmetima (bacanje i hvatanje, šutiranje, fina motorika, crtanje...) i složenih motoričkih vještina
- sposobnosti prepoznavanja i izražavanja osjećaja privrženosti, pojma o sebi
( znanja o sebi), samostalnost i neovisnosti ( kod eliminacije, jela, odijevanja, higijene, održavanja urednosti prostora, sredstava i pribora...), odnosa s vršnjacima i odraslima ( zanimanja za druge, suosjećanje, simpatija, suradnja, dogovaranje, nenasilno rješavanje sukoba, tolerancija...), poštivanje pravila , kontrole osjećaja i samoregulacije,samovrednovanja itd.
- spoznavanje vanjskog svijeta i razvijanje pažnje i mišljenja (stjecanje pojmova i stvaranje veza među predmetima i pojavama - boja, oblik, veličina, vrijeme, prostor, broj i ostala svojstva, pamćenje, rješavanje problema... ), razvoj predštalačkih vještina itd.
- govora ( sluha, slušanja, komunikacijske usmjerenosti, razumijevanja, prve riješ i rečenice, artikulacija, rječnika, gramatike) i raznovrsnih oblika izražavanja ( gestama, mimikom, cjelokupnom motorikom, govornim i scenskim izražavanjem, crtanjem, modeliranjem i građenjem, slikanjem, pjevanjem, sviranjem, plesanjem....
Za ostvarivanje pojedinih razvojnih zadaća u neposrednom radu s djecom koristimo raznovrsne programske aktivnosti:
- životno - praktične i radne (npr. vezane uz biološke potrebe - njega djeteta, hranjenje, pijenje, eliminacija, odmaranje, kretanje, svlačenje i oblačenje, izuvanje i obuvanje, samoposluživanje, kućni poslovi i sl.)
- raznovrsne igre, izražavanje i stvaranje djeteta ( npr. igre pretvaranja, konstruktivne, govorno izražavanje, pjevanje, sviranje, crtanje, modeliranje, plesanje, izražavanje cjelokupnom motorikom i sl.)
- društvene i društveno - zabavne ( zabave, proslave, svečanosti, izleti i sl.)
- umjetničke ( doživljavanje umjetničkih tvorevina za djecu - likovnih, književnih, glazbenih, scenskih, filmskih i drugih djela )
- istraživačko-spoznajne ( manipuliranje, promatranje, susreti s osobama različitih zanimanja, posjeti, otkrivanje, jednostavno eksperimentiranje, verbalno i praktično rješavanje problema, namjerno učenje, namjerno vježbanje i sl.)
- specifične aktivnosti s kretanjem ( tjelesno vježbanje, pokretne igre, stjecanje posebnih motoričkih vještina kao što su vožnja tricikla, klizanje, plivanje i sl)

 

KATOLIČKI VJERSKI ODGOJ - za djecu od 3 godine do polaska u školu
Program katoličkog vjerskog odgoja verificiran je od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH i svoje ishodište ima u Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja predškolske djece.
Program slijedi koncept katoličkog vjerskog odgoja kakav se provodi u svijetu. Kao takav doprinosi djetetovu kvalitetnom i cjelovitom rastu i napretku i pomaže djetetu da se na ispravan način priprema za autentičan odnos s drugima i pravodobno priprema za život u različitostima.
Opći ciljevi, zadaće i sadržaji vjerskog odgoja integrirani su u Godišnji plan i program odgojno - obrazovnog rada Dječjeg vrtića Vrtuljak.
Specifični ciljevi ovog programa odnose se na njegovanje i razvoj religiozne dimenzije djeteta te odgoj i osposobljavanje u duhu evanđeoskih vrednota - u odnosu na sebe, druge i Boga.
Specifične zadaće programa su: doživljavanje pozitivnih uzora u životu svoje uže i šire okoline koji ostvaruju ljudske i kršćanske vrednote radi poistovjećivanja i stvaranja odnosa prema Bogu, razvijanje osjećaja povjerenja djeteta u samoga sebe, zahvalnosti, darivanja, suosjećanja i suradnje s bližnjima, pobuđivanje dječjeg čuđenja, divljenja te iskrene i duboke radosti prema Bogu Stvoritelju, uvođenje djeteta u prijateljsku komunikaciju s Bogom putem molitvenog izražavanja, doživljavanje i upoznavanje temeljnih poruka Evanđelja i uspostavljanje autentičnog djetetovog odnosa prema tim porukama, pomaganje djetetu u uspostavljanju odnosa s drugima, osobito onima koji imaju drugačije religiozne navike i ponašanja i odgajanje djeteta za odgovorno ponašanje u svijetu koji ga okružuje.
Ove i druge zadaće ostvaruju se tijekom godine kroz određene tematske jezgre te prikladne aktivnosti i izbor biblijskih tekstova. Vjerski sadržaji i zbivanje u skladu su s događajima u djetetovu okruženju i ujedno prate ciklus liturgijske godine. Vodi se računa o djetetovim individualnim razvojnim potrebama i interesima, te se u skladu s njima individualiziraju.

 

PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA – za djecu od 3 godine do polaska u školu
Program ranog učenja engleskog jezika, verificiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH,  ostvaruje se u sklopu redovitog 10-satnog prorama i kao takav ima ishodište u  Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja predškolske djece.

Program provode odgojitelji sa završenim A/B2 programom za stručno osposobljavanje voditelja predškolskih programa engleskog jezika.

Osim odgojitelja u Programu participira i vrtićka stručna služba, a stručnu suradnju provodimo s Agencijom za odgoj i obrazovanje te dječjim vrtićima koji ostvaruju programe učenja engleskog jezika.

Cilj programa je cjelovito zadovoljavanje djetetovih potreba, ravnomjerno poticanje njegovog cjelovitog razvoja, kroz obogaćivanje redovitog odgojno-obrazovnog rada engleskim jezikom utjecanje na transakcijsko učenje i primjenjivanje engleskog jezika u svakodnevnom životu te  poticanje želje djeteta za daljnjim učenjem engleskog jezika u osnovnoj školi i nadalje.

Uz opće zadaće  u Programu se ostvaruju i one specifične: osiguravanje socijalnih i fizičkih uvjeta koji će poticati komunikaciju na engleskom jeziku, razvijanje interesa i senzibiliteta za engleski jezik i njegov  fonološki sustav, poticanje usvajanja riječi, jezičnih i fonemskih oblika engleskog jezika putem igre, postupno slušno razumijevanje i komuniciranje na engleskom jeziku, poticanje i podržavanje prirodne radoznalosti djeteta za komunikaciju na engleskom jeziku u svakodnevnim životnim situacijama, aktivno slušanje i izgovor na engleskom jeziku ovisno o  dobi i razvojnim specifičnostima djeteta, upoznavanje različitih običaja i kultura pojedinih zemalja engleskog govornog područja te upoznavanje i prihvaćanje rasnog identiteta drugih, prema načelima uzajamnog poštovanja, tolerancije i nenasilja.

Sadržaji rada istovjetni su sadržajima rada u redovitom programu i usklađeni s djetetovoj dobi,  interesima, iskustvima, znanju i okruženju u kojem dijete živi, s naglaskom na sadržajima vezanim uz rano učenje engleskog jezika. Stoga se dopuna sadržaja odnosi uglavnom na: korištenje riječi, fraza i rečenica na engleskom jeziku u svakodnevnim dnevnim ritualima i aktivnostima popraćenima i na engleskom jeziku, stihove, brojalice i pjesme na engleskom koje se temelje na rimi, likovni i dramski izričaj, igre i plesove s engleskog područja, upoznavanje različitosti kultura te usvajanje osnovnih gramatičkih struktura engleskog jezika (osobne zamjenice, posvojne zamjenice, Possesive Genitive, imenice u jednini i množini s članovima, osnovni pridjevi i prilozi, imperativ 2. lica jednine, te 1. lica množine, Present Continious (glagol biti, ići, doći, hodati, plivati...), Present Simple (glagol biti, imati...), Simple Past Tense (glagol biti, imati...), Why-questions, osnovna pitanja s would).

 

PROGRAM PREDŠKOLE - za djecu od 6 do 7 godina života
Program predškole namijenjen je djeci u godini prije polaska u osnovnu školu i kraćeg je trajanja u odnosu na redoviti 10- satni program.
Važne zadaće u radu s djecom usmjerene su na razvijanje :
- djetetove pozitivne slike o sebi i emocionalne stabilnosti ( osobito davanjem podrške djeteta u njegovoj aktivnosti, vođenjem djeteta u prepoznavanju svojih potreba i osjećaja te njihovom slobodnom izražavanju )
- socijalne kompetencije i komunikacije ( osobito stvaranjem situacija za socijalnu interakciju između odgojitelja, djece i drugih osoba u okolini, osamostaljivanjem djeteta u posebno onim aktivnostima važnima za zdravlje, sigurnost i stjecanje pozitivnih radnih navika te upoznavanje i uvažavanje posebnosti drugih)
- prirodnih oblika kretanja i cjelokupnog motoričkog razvoja djeteta ( osobito orijentacije u prostoru)
- spoznajnih funkcija djeteta ( osobito oblikovanje pojmova i predodžaba, razvoj rane pismenosti, usvajanje osnova matematike te uočavanje i rješavanje raznovrsnih problema i zaključivanje )
- govora i svih oblika spontanog izražavanja djeteta (osobito širenje opsega rječnika)
- stvaralačkih mogućnosti djeteta i njegovih izražajnih sposobnosti ( osobito sposobnosti uživljavanja, izmišljanja i zamišljanja )