KUTI? PSIHOLOGA: STRAHOVI KOD DJECE


STRAHOVI SU DIO ODRASTANJA!

KARAKTERISTI?NI STRAHOVI PO DOBI

1. GODINA

2. GODINA

strah od odvajanja od majke, od nepoznatih
i novih prostora (a bez bliske osobe)

od jakih zvukova, tamnih boja, velikih objekata, od promjena u prostoru, od odvajanja od majke kod odlaska na spavanje, od vjetrova i kie, divljih ivotinja

3. GODINA

4. GODINA

od runih lica, maski, nakaza, mraka, ivotinja, policajaca i lopova

jakih zvukova, mraka, divljih ivotinja, maj?inog ve?ernjeg izlaska i odvajanja

5. GODINA

6. GODINA

stvarni strahovi od ozlje?ivanja, pada, pasa, mraka, da se mama ne?e vratiti ku?i

zvukova, duhova, vjetica, da je netko pod krevetom, da ?e se izgubiti, od vode, vatre, groma, munje, samo?e, da ?e se mami neto loe dogoditi, krvi i posjekotine

7. GODINA

mraka, tavana, podruma, sjena, duhova, vjetica, da je netko pod krevetom ili u ormaru; nakon stranih pri?a, filmova i TV; brine se da ga ne vole i da ?e zakasniti u kolu

KAKO POMO?I DJETETU?

Vanu ulogu u rastere?enju strahova i neugodnosti koji oni proizvode imaju igra?ke. One igra?ke kojima je mogu?a identifikacija s nekim likovima pomo?u kojih dijete iznosi svoje tegobe,napetost i nezadovoljstvo, smiruju i rastere?uju dijete. Na taj se na?in vri i terapija.

Uloga odraslih je prije svega djetetu pomo?i da prepozna to se u njemu zbiva, bez da ga se osu?uje ili procjenjuje.

Dijete je matovito i ponekad mu je vrlo teko napraviti granicu izme?u mate i stvarnosti. Odrasli mogu pomo?i tako da uvijek iznova naglase tu granicu i time pomognu djetetu da to u?ini i samo. Npr., ako dijete u strahu zove mamu „Pod mojim krevetom je ?udovite“ bolje je mirnim glasom odgovoriti da ?udovita postoje u pri?ama i filmovima i da ih sigurno nema u stanu, a ne zajedno s djetetom gledati pod krevet jer mu, ako virimo s njim pod krevet, na neki na?in dajemo poruku da ipak moramo provjeriti...

MATERIJALI I AKTIVNOSTI ZA SVLADAVANJE STRAHOVA:

- prihvatite djetetov strah i potujte prirodan tijek stvari (dok traje, strah je stvaran, ako i objekt straha nije)

- uplaenom djetetu treba pomo?i odmah, biti mu podrka i hrabriti ga

 • pri?ajte o svojem strahu kad ste bili mali, o strahovima njemu poznatih ljudi, o hrabrosti djece, ljudi ili ivotinja
 • ponudite igra?ku onog ?ega se boji (pas, morski pas, avion..) i igrajte se zajedno
 • crtajte zajedno razna ?udovita (svako dijete ima druga?iju predodbu o ?udovitu, vjetici) neka Vam pokae kako "njegovo" ?udovite izgleda
 • crtajte i kako bi izgledalo "dobro ?udovite" ili vjetica ili duh, smijeno ?udovite, nespretno ?udovite i sl.
 • igre lutkama – igre pantomime, igre uloga s pobje?ivanjem strahova, dramatizacija imaginarnih bi?a koja plae
 • igrajte se, straite nekoga, preobla?ite se i maskirajte zajedno - sada ste vi duhovi ili ?udovita, smiljajte strane zvukove, moete ?ak i organizirati obiteljski "tulum" maskirani u ?udovita
 • dozvolite djetetu da iz sigurnosti svog kreveta promotri oluju vani - neka doivi grom, munju i vjetar iz sigurnog okruja uz Vas i objasnite mu da su munje super igra?ke prirode od kojih mu sada ne prijeti nikakva opasnost. Obratite mu panju na ljepotu onoga to vidi - munje znaju biti vrlo lijepe.
 • uvijek na vrijeme kaite djetetu da ?ete i?i k lije?niku ili stomatologu, govorite mirnim glasom bez straha i dramatiziranja, ali i recite kako ?e ga lije?nik pregledati. Improvizirajte igru u kojoj ?ete jednom Vi biti pacijent, a jednom dijete.
 • ako se boji psa, vrlo je vano da sami ne pokazujete strah ?ak i ako on postoji, i da omogu?ite djetetu da se za po?etak, malo poigra sa tenetom kojeg sre?ete u parku. Dajte djetetu "?arobni kamen" (kamen?i? iz vrta) i objasnite mu da je to talisman koji ?e ga tititi.
 • kod strahova koji se javljaju po no?i, runih snova, vano je da prije svega roditelji ostanu mirni i zagrle dijete, govore mu umiruju?im glasom. Slijede?eg dana mogu povesti razgovor o snu, potaknuti dijete da nacrta to je sanjalo i sl.
 • kada je to mogu?e, u situacijama koje izazivaju strah preusmjeriti panju djeteta na neto drugo
 • BUDITE STRPLJIVI I DAJTE DJETETU VREMENA

NIKAKO NEMOJTE!

- koristiti re?enicu "Ne boj se!"

- posramljivati dijete, rugati mu se

- siliti ga da sam prevlada strah jer se samo "bebe" boje

- lije?iti "ok terapijom" - na silu ga suo?avati s onim ?ega se boji (npr. bacati u more ako se boji vode)

Priredila: Ivana Markanjevi? Pintar, mag.psych.