KUTI? PSIHOLOGA: SPREMNOST ZA KOLU

Vae je dijete estogodinjak i pribliava se vrijeme upisa u kolu?

Svi elimo odli?nog ?aka koji ?e s lako?om zadovoljavati sve to kola od njega trai. Jesmo li kao roditelji spremni za kolu?

elimo se ponositi svojim djetetom. Moemo li mu s lako?om biti podrka?
Je li nae dijete zaista spremno za kolu?

TO JE TO SPREMNOST ZA KOLU?
Dijete se u koli treba prilagoditi novim pravilima ponaanja, a njegove sposobnosti u?enja i izvravanja zadataka stalno se procjenjuju.

Spremnost za kolu je kombinacija razli?itih sposobnosti, vjetina, znanja, navika i motivacije, a rezultat je me?udjelovanja biolokog sazrijevanja, u?enja i razvoja.

Emocionalna i socijalna spremnost - mogu?nost kontrole vlastitih emocija, mogu?nost ?ekanja na zadovoljenje vlastitih potreba, odvajanje od roditelja bez straha i samostalno funkcioniranje. Uspjena komunikacija i suradnja s vrnjacima, potivanje pravila, rjeavanje sukoba dogovorom.

Govorna spremnost - ?isto izgovaranje glasova, rastavljanje rije?i na glasove i njihovo spajanje u rije? (analiza i sinteza), razumijevanje verbalnih uputa, fluentnost u govoru, razvijenost rje?nika.

Spoznajna spremnost - predznanja o sebi i obitelji, razumijevanje prostornih, vremenskih i koli?inskih odnosa, zbrajanje i oduzimanje do 10, brojanje do 30, pam?enje, logi?ko zaklju?ivanje, imenovanje boja, duljina panje 15-20 minuta.

Tjelesna spremnost - psihomotori?ka razvijenost (od hodanja, tr?anja, obla?enja, do usavravanja fine pokretljivosti ake), dobra razvijenost (visina, teina), zdrav vid i sluh.
U vrti?u se radi na postizanju spremnosti djeteta za kolu, ali roditeljska uloga nije zanemariva.

TO RODITELJ MOE U?INITI U PRIPREMI DJETETA ZA KOLU?

 • poticati djetetovo samopouzdanje i dobro miljenje o sebi
 • prenijeti pozitivan stav prema koli i u?enju (ne plaiti kolom)
 • poticati dijete da se raduje uspjehu i prihva?a neuspjeh
 • poticati na izvravanje zadatka do kraja (ustrajnost i neodustajanje)
 • poticati samostalnost (u brizi za sebe)
 • zajedni?ko igranje drutvenih igara (“?ovje?e ne ljuti se”, domino, puzzle, memory)
 • zajedni?ko gledanje dje?jih filmova (tuma?iti postupke likova - dobre i loe)
 • poticati interes za ?itanje
 • u?iti snalaenje u prometu i prometnim znakovima
 • upoznati dijete s najsigurnijim putem do kole
 • pomo? u u?enju ra?unanja vremena - sat, poznavanje jedinice novca
 • osigurati djetetu radni prostor u stanu (pisa?i stol) koji je samo djetetov i koji ono moe urediti prema svojem izboru

Nije potrebno u?iti dijete?itati i pisati prije polaska u kolu. Dovoljno je da dijete usvoji:

 • grafomotori?ke vjetine koje su preduvjet za usvajanje vjetine pisanja (poticati pravilno dranje olovke, razvijanje fine motorike ake, vjebanje okulomotorne koordinacije, precrtavanje)
 • pred?ita?ke vjetine koje su preduvjet za usvajanje vjetine ?itanja (poticati interes za slova, prepoznavanje i imenovanje prvog ili zadnjeg glasa u rije?i, povezivanje slogova i glasova u rije?i i rastavljanje rije?i na slogove i glasove)

Polazak u kolu predstavlja veliku promjenu u ivotu djeteta i njegove obitelji. Zato je vano od po?etka razviti kod djeteta pozitivan stav prema koli. Znamo da po?etak daje pe?at cijelom daljnjem kolovanju i zato je vano da taj po?etak bude uspjean.

Pomozite djetetu da prihvati u?itelja/icu, nove obaveze i na?in ivota: izrazite povjerenje u svoje dijete, u kolu, u?itelja/icu.

Ako ste u nedoumici i razmiljate o odgodi ili ranijem upisu vaeg djeteta u kolu, potraite stru?nu pomo?:
Odgajatelj vaeg djeteta zna mnogo o njemu i poznaje ga u vrti?kom okruenju koje je sli?nije koli nego obitelji, te vrlo dobro moe procijeniti mnoge od navedenih elemenata spremnosti za kolu.
Psiholog ?e vam mo?i to?nije re?i o svim aspektima spremnosti za kolu.
Logoped ima najbolji uvid u sve aspekte razvoja govora i jezika, te izgovora glasova.

PREPORU?ENA LITERATURA
Igrom do ?itanja, ?udina-Obradovi?, M., Zagreb: kolska knjiga, 1995.
?itanje prije kole, priru?nik za roditelje i odgojitelje, ?udina-Obradovi?, M., Zagreb: kolska knjiga, 2002.
Matematika prije kole, priru?nik za roditelje i odgojitelje, ?udina-Obradovi?, M., Zagreb: kolska knjiga, 2002.
?itanje i pisanje, priru?nik za roditelje i odgojitelje, Lawrence L., Zagreb: Hena com, 2003.
U?enje kroz igru, priru?nik za roditelje, Britton L., Zagreb: Hena com, 2000.
Kako pripremati dijete za kolu, Hitrec G., Zagreb: kolska knjiga, 1991.

KOMPJUTERSKI PROGRAMI
Sun?ica me?u slovima - program za u?enje slova, za djecu od 4 do 8 godina
Sun?ica me?u brojevima - program za u?enje matematike, za djecu od 4 do 8 godina
Sun?ica u prirodi - program u kojem se u?e mjeseci u godini, gledanje na sat, dani u tjednu, te o ivotinjama i njihovoj okolini

Pripremila: Sekcija predkolskih psihologa